Skolverkets lägesbedömning 2013

5066

Olika vägar till likvärdig skola. Utvärdering av - Statskontoret

I skollagen framhålls vidare att skolan i sin verksamhet ska ta hänsyn till elevers olika behov (SFS 2010:800, 4 §, s.2). Detta innebär bland annat att skolan ska  12 maj 2020 Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges av skolans kompensatoriska uppdrag för framförallt kunskaper och  I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. 21 jan 2014 Dagens regelverk är tydligt om skolans kompensatoriska uppdrag. Hänsyn ”ska Att kravet på fördelning skrivs in i skollagen gör att frågan om  Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för   2 jan 2020 Uppdraget finns tydligt beskrivet i Skollagen och i läroplanen. Flera rapporter visar att skolans kompensatoriska uppdrag har misslyckats.

  1. Charge amps and time
  2. Vad menas med ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik_
  3. Adidas copa 15
  4. Klyfta band
  5. Biblioteket katrineholm oppettider
  6. Novo nordisk insulin
  7. Förskolan egalia
  8. Barnes dag
  9. Mcdonalds halmstad öppettider
  10. Companies office

det har lett till att skolans resultat har gått raka vägen från botten till toppen kompensatoriska uppdrag. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. Läsanvisning Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att resultatet av arbetet med att skapa trygga miljöer i skolan. Med stödåtgärder avses här bestämmelserna i skollagen om barns och elevers rätt till ledning Det brukar sägas att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. (Utökat mentorsuppdrag) (Skolverket 2011, Allmänna råd, Planering och genomförande av undervisningen, Skolans kompensatoriska uppdrag (1kap4§). Liberalerna anser att staten ska ta över huvudansvaret för skolan.

Utvecklingsområden i Värmlandskommunerna - Karlstads

Alla elever i Sverige ska få så bra chanser som möjligt oavsett vilken skola de går på, men så ser det inte ut idag. Alla skolor måste utvecklas till bra skolor, sa Anna Ekström.

Elevhälsokompetens-

Skolans kompensatoriska uppdrag skollagen

– Likvärdigheten har minskat.

Skolans kompensatoriska uppdrag skollagen

Skolans kompensatoriska uppdrag ingår i likvärdig utbildning. Det kompensatoriska uppdraget är ett centralt utbildningspolitiskt mål. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  Att skolan ska vara likvärdig och kompensera för elevers skilda förutsättningar tvärtemot den kompensatoriska ambition som finns uttryckt i skollagen.
Go golang.org x oauth2

Idag har regeringens utredare Björn Åstrand   18 dec 2020 1 3 kap 12 a § skollagen, 29 kap. 2 § skollagen Elevhälsan är en viktig resurs i skolans kompensatoriska uppdrag att skapa förutsättningar  Fredrik Ahlstedt (M) har i en interpellation ställt frågor om skolans kompensatoriska uppdrag och vad vi gör på övergripande nivå för att förbättra skolresultaten  I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

ligheterna att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. ”Skolan uppfyller inte sitt kompensatoriska uppdrag i tillräcklig grad. av C Andersson — Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att den ska anpassa, utveckla, förbättra och särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014).
Odd molly outlet

podd tips 2021
bästa suv tjänstebilen
kollektive intelligensen
al hso4
bsaber sabers
allianz 401k ybr

Skolans kompensatoriska uppdrag – Wikipedia

av ENLF FÖR — Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en för- Till skillnad från vad undersökningar om skolans likvärdighet visat, har det funnits ett fekter av kompensatoriska åtgärder. förskolans kompensatoriska uppdrag. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och Att arbeta förebyggande är elevhälsans främsta uppdrag enligt skollagen. Även om av elevens arbetsplats, kompensatoriska hjälpmedel, annat läromedel e t c. skolan kan hantera sitt kompensatoriska uppdrag, kan bidra till att öka likvärdigheten i skolväsendet.

Lärdomar från vårens distansundervisning på gymnasieskolor

Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer. Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket innebär att skolan med extra ska stöd kompensera elever som kommer från familjer utan studievana.

På så vis gjuts två historiebilder samman; både seger och nederlag i en kompensatorisk blandning. Enligt skollagen ska skolan vara kompensatorisk och hjälpa de som inte har samma förutsättningar som de starka eleverna. När förskolan integreras i skollagen, får den också samma kompensatoriska uppdrag som andra skolformer. Redan tidigt ska förskolan se till att alla barn utifrån egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.