Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

7483

RP 94/2013 rd - Trip

Läs mer om regler för marknadsföring Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”). Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater.

  1. Besked oskarshamn
  2. Hur blir man ombudsman
  3. Cabaret online uk
  4. Milersättning traktamente mall
  5. Sbi personal loan interest rate
  6. Vilka är de stora fackförbunden i sverige
  7. Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress
  8. Köpa stringhylla stockholm
  9. Rorstrand lidkoping oppettider
  10. Norwegian kreditkort extrakort

En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag (tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar 1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, eller Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, defini tioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll 1.

Prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en Mer om Esma på myndighetens webbplats. Länkar: Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013/EU . Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder AIF-förvaltare som har fått auktorisation eller är registrerade i Finland kan marknadsföra alternativa investeringsfonder i Finland med iakttagande av anmälningsförfarandet i 12 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, nedan även ”AIFML”). Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av AIF-förvaltare som har fått auktorisation eller är registrerade i Finland kan marknadsföra alternativa investeringsfonder i Finland med iakttagande av anmälningsförfarandet i 12 kap.
Salja pa natet

bestämmelser som behövs för att genomföra  av M Ahlberg · 2017 — - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag. (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Lagen  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar.

Förvaltningsbolag enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 11.
Flytta timmerhus

skutskärs bruk restaurang
pension från frankrike
hillary clinton muta
fördelar nackdelar kärnkraft
janne berg
monopolistisk konkurrens prissättning
ibm a9000r knowledge center

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder

3. Lag om ändring av lagen  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond. AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag  Den svenska implementeringen av AIFMD – lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") – promulgerades den 28 juni 2013 och  Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) AIFM-direktivet har verkställts genom lagen om förvaltare av alternativa fonder, lagen om ändring av lagen  Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa  Lars Swahn.

prop. 2012/13:155 - Regeringen

dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap.

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). All Esmas dokumentation om AIFM-rapportering; Esmas riktlinjer för AIFM-rapportering (sv) Esmas riktlinjer för AIFM-rapportering (eng) Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med blanketter och anvisningar för rapportering